About Đình Trực

MC & Editor at Da Nang TV
Rạn Nam Ô Đà Nẵng

5 Hidden Destinations in Danang You Should Visit

5 didden destinations in Da Nang that you must add to your local tour: Van Vilagge, The Thousand-year-old Banyan, Nam O Rocky Beach, The Sky ...